Lanzalivia, elegante verwen producten voor de moderne vrouw.
0
Winkelwagen
€ 0,00
1. Definities
 
1.1 Lanzalivia/TSS hierna te noemen Lanzalivia: de onderneming met de handelsnaam TSS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 59734566
1.2 “Orderbevestiging”: de orderbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden.
1.3 “Product”: het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Lanzalivia door of via Lanzalivia binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, en waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
1.4 “Voorwaarden”: deze voorwaarden.
 
2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lanzalivia zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden de Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Lanzalivia worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Lanzalivia zijn vrijblijvend, totdat u de orderbevestiging heeft ontvangen. Indien Lanzalivia de aankoopprijs van het Product dient te verhogen op grond van (wettelijke) voorschriften, dan zal Lanzalivia u hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Lanzalivia mede te delen.
3.2 De overeenkomst tussen Lanzalivia en u komt tot stand op het moment nadat u:
a. een bestelling heeft geplaatst op de website/winkel van Lanzalivia door het volledig invullen van het bestelformulier op de webwinkel van Lanzalivia
b. na controle van het bestelformulier op de juistheid van de daarin vermelde gegevens op de knop “Bestellen” heeft geklikt op de website van Lanzalivia
en nadat Lanzalivia uw bestelling heeft geaccepteerd.
3.3 Nadat Lanzalivia uw bestelling heeft geaccepteerd ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Dit bericht bevat de volgende informatie:
– een omschrijving van het Product dat door u gekocht is;
– de prijs van het product;
– de verzend- en administratiekosten;
– eventuele andere kosten;
– uw naam en aflever adres;
– het ordernummer van de overeenkomst;
– de wijze van verzenden;
– de wijze van betalen.
3.4 De administratie van Lanzalivia geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Lanzalivia verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Lanzalivia verrichte leveringen.
3.5 Lanzalivia is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lanzalivia dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
 
4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro´s, exclusief BTW en exclusief afhandeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen middels automatische bedrijvenincasso na de datum op de orderbevestiging/factuur.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Lanzalivia bent u een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Lanzalivia
4.4 Indien Lanzalivia haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Lanzalivia om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Lanzalivia gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lanzalivia.
 
5. Levertijd
5.1 De leveringstermijn van het Product bedraagt maximaal zeven (7) werkdagen, of zoveel dagen als is bepaald in de overeenkomst tussen u en Lanzalivia. Deze termijn gaat in op het moment dat Lanzalivia uw bestelling heeft ontvangen.
5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook door Lanzalivia overschreden wordt, dan zal Lanzalivia u hiervan direct in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Lanzalivia te ontbinden. U dient dit per brief of e-mail aan Lanzalivia te melden.
5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke door u op grond van een overschrijding van de levertijd wordt ontbonden, zal Lanzalivia, na ontvangst van uw brief of e-mail, binnen tien (10) werkdagen aan u terugbetalen.
 
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Lanzalivia verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.
 
7. Reclameringen
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
7.2 Indien binnen zeven(7) dagen nadat u het Product heeft ontvangen, het Product een gebrek blijkt te vertonen kunt u Lanzlivia per brief of e-mail vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product.
7.3 Indien u Lanzalivia vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product, zal Lanzalivia er zorg voor dragen dat het Product binnen vijf (5) werkdagen nadat zij het verzoek tot herstel van u heeft ontvangen, hersteld of vervangen is en bij u terug is. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het transport van het Product komen voor rekening van Lanzalivia, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product danwel dat het gebrek aan het Product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Lanzalivia niet gehouden het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product .Lanzalivia zal in dat geval het Product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het Product van u ontvangen heeft.
 
8. Garantie
8.1 Op de door lanzalivia geleverde Producten bestaat geen garantie.
 
9. Klachten
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door Lanzalivia serieus in behandeling worden genomen.
9.2 Lanzalivia zal binnen 5 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Lanzalivia zal u hierover per brief of e-mail informeren.
 
10. Bestellingen/communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lanzalivia, dan wel tussen Lanzalivia en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Lanzalivia, is Lanzalivia niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Lanzalivia.
 
11. Persoonsgegevens
11.1 Lanzalivia zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling.
11.2 Indien u Lanzalivia toestemming heeft gegeven zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten bij of aanbiedingen van Lanzalivia
11.3 Uw gegevens worden NIET aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit geëist wordt door een wettelijke maatregel.
 
12. Verzending
Lanzalivia bezorgd, in Nederland, de bestelde producten mits voldaan is aan de  betaling vooraf. De levering kost €6,95 per pakket. De maximale bezorgingtermijn bedraagt zeven (7) werkdagen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen, omstandigheden. Het staat Lanzalivia vrij om de bezorgingtermijn te wijzigen indien dat door omstandigheden noodzakelijk is. Lanzalivia zal de klant over de gewijzigde bezorging termijn informeren.
 
13. Diversen
13.1 Indien u aan Lanzalivia schriftelijk opgave doet van een adres, is Lanzalivia gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Lanzalivia schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
13.2 Wanneer door Lanzalivia gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lanzalivia deze Voorwaarden soepel toepast.
13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lanzalivia in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lanzalivia vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
13.4 Lanzlivia is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Over ons

Lanzalivia is geboren uit pure passie voor mooie hangemaakte zonovergoten producten uit Lanzarote, en in de loop der tijd uitgebouwd met stijlvolle verwen producten voor de moderne vrouw. Wij wensen dat u een warm gevoel krijgt bij het gebruik van onze elegante producten.

Beoordeling

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop webwinkel beginnen